Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje a konzultuje své služby s výchovným poradcem a vedením školy.

Kontakt:

Školní psycholog: Mgr. Leona Provazníková

e-mail: leona.provaznikova@zssever.cz

Telefon: 725 905 448

Školní psycholog působí ve škole:

Út: 7:30 – 15 hod.
St: 12:00 – 16:00 hod.
Pá: 9:00 – 13:30 hod.

Konzultace zákonných zástupců žáků je třeba předem domluvit s Mgr. Leonou Provazníkovou.

Školní psycholog nabízí žákům konzultační a poradenské služby v oblasti:
•    Výukových a výchovných obtíží
•    Pomoc při řešení náročných životních situací
•    Krizové intervence
•    Kariérové poradenství při výběru studijního nebo profesního zaměření

Pracuje s třídními kolektivy a podporuje zdravé vztahy mezi žáky a bezpečné klima ve škole

V jakých situacích se na něho mohou žáci obrátit?

•    Mají obtíže s učením.
•    Neumí se efektivně učit.
•    Trápí je vztahy se spolužáky ve třídě, mimo třídu či s pedagogy
•    Nemohou se rozhodnout při výběru střední školy.
•    Mají jiné starosti, které nesouvisí přímo se školou (situace v rodině, s kamarády, …)

Školní psycholog nabízí konzultační a poradenské služby rodičům žáků školy. V jakých situacích se na školního psychologa mohou obrátit rodiče?
•    Při obtížích žáka v oblasti učení či chování

  • Mají zájem rozvíjet nadání či speciální schopnosti svého dítěte
  • Vázne komunikace s pedagogem a jejich dítětem
  • Při problémech s návykovými látkami (kouření…..)
  • Zátěžové situace v rodině
  • Změny v chování dítěte, které mohou signalizovat psychické potíže (strach, nevolnost, vyhýbání se škole, uzavřenost, apod.).

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách.

Pro systematickou poradenskou práci s dítětem je nezbytný individuální souhlas rodiče. Individuální souhlas udělují psychologovi rodiče jednorázově na předtištěném formuláři, který obsahuje přesnou informaci o činnosti (činnostech), kterou bude psycholog s dítětem vykonávat. Obsah konzultací je důvěrný. Školní psycholog poskytuje informace, podléhající informovanému souhlasu rodičů, škole nebo jiným institucím pouze se souhlasem rodičů dítěte.

Školní psycholog je při své práci vázán Etickým kodexem školních psychologů a zákonnými normami.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001417
Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_022
Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Název projektu: Společné vzdělávání

Ukončeno k 31. 8. 2018

Navazujeme od 1. 9. 2018

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008976
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_063
Anotace výzvy: Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. 
Název projektu: Společné vzdělávání 2

Ukončeno k 31. 8. 2020

Navazujeme od 1. 9. 2020

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017111
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP
Anotace výzvy: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Název projektu: Společné vzdělávání 3

16.9. 2016


Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o