ZŠ Sever

Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

O základní škole SEVER

 • ZŠ Sever

  Základní škola na Slezském Předměstí Sever byla otevřena ve školním roce 1975-76. Od 1. 1. 1995 škola získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je město Hradec Králové. V současné době naši žáci studují na moderně vybavené škole s nadstandartní výukou anglického jazyka od první třídy, s výukou informatiky od 3. třídy a se sportovní třídou od 6. ročníku.

 • Grantové projekty

  Hlavním cílem projektů, do kterých jsme zapojeni, je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Sever prostřednictvím individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti, individualizace výuky pro zvýšení efektivity matematické gramotnosti, individualizace přírodovědné gramotnosti žáků.

 • Mozaika

  ŠPP MOZAIKA je samostatné pracoviště, které je součástí ZŠ Sever a jeho zřizovatelem je MM HK ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE. Základním školám nabízí ŠPP Mozaika prostřednictvím osvědčených  sociometrických metod  možnost  lépe poznat a porozumět vzájemným vztahům mezi žáky ve třídách a vztahům žáků vůči jejich pedagogům.

 • Elektronická ŽK

  ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 zavedla od 1. 9. 2015 od 5. ročníku do 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku, která je součástí školního informačního systému. Výhody elektronické žákovské knížky: zápis známek, vážený průměr (okamžitý přehled rodičů o prospěchu žáka), oboustranná komunikace mezi rodičem a školou ...

Poslední školní akce

Zápis do 1. tříd na školní rok 2020/2021

26.3. 2020

V souladu s  mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva  v souvislosti s  onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 se mění organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, v letošním roce pouze elektronicky bez přítomnosti dětí i rodičů ve škole (podpisy na tiskopisy a příslušné doklady získáme od Vás na vyzvání později).

Elektronický zápis bude probíhat v termínu 1. 4. - 30. 4. 2020 na tomto odkazu https://sirs.cz/zs-sever-hk-s13/zapis.htm

zákonní zástupci, kteří nemají možnost využít elektronickou formu zápisu se dostaví do školy bez dítěte v pátek 17. 4. 2020 od 16.00 do 18.00 hodin nebo v sobotu 18. 4. 2020 od 9.00 do 11.00 hodin. K zápisu zákonný zástupce předloží: občanský průkaz, rodný list, očkovací průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, doklad o trvalém pobytu (podnájemní smlouva, pokud se liší od trvalého bydliště).

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem z loňského školního roku (2019/2020).

Rodiče žáků, kteří budou žádat o odklad, musí škole dodat doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a dále odborného lékaře nebo klinického psychologa bezodkladně.

V případě, že zákonný zástupce ještě nemá veškeré podklady pro udělení odkladu, vyplní  elektronicky žádost o přijetí a v poznámce uvede, že bude žádat odklad školní docházky.

Pokud již v době zápisu od 1. 4. – 18. 4. 2020 bude mít rodič veškeré podklady pro odklad, vyplní pouze žádost o odklad školní docházky.

V případě dřívějšího nástupu do 1. třídy (v září 2020 není dítěti 6 let), se takový případ bude řešit individuálně (telefonicky).

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách a úřední desce školy 30. 5. 2020.

Případné dotazy, týkající se zápisu, zasílejte na e-mail: milan.kucera@zssever.cz

Pravidla pro přijímání žáků do 1. tříd základní školy pro školní rok 2020/2021, podle kterých budou přednostně přijaty:

1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové Základní školy Sever, v případě cizince místem pobytu, stanoveném Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. č.1/2020, stanovení školských obvodů, ve znění pozdějších novel.

2. Celkový počet tříd a žáků do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021, stanovených s ohledem na prostorové a technické zázemí školy jsou 2 třídy s maximálním počtem 54 žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod Základní školy Sever překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:

a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2020/2021 pokračují v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává,

b) výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním

Obvod ZŠ Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 tvoří ulice:

Balbínova, Bidlova, Bono publico, Bratří Čapků, Buzulucká, ČSA (od ul. Divišova po ul. Mýtská), Dlouhá, Dřevařská, Gagarinova (od ul. Lužická po ul. Severní a Myslivečkova), Heřmanova, Hostivítova, Hradební, Ignáta Herrmanna, Jan Koziny, Jánošíkova, Jarošova, Kaplířova, Kavčí plácek, Klicperova, Komenského (od ul. Ignáta Herrmanna po ul. Mýtská), Kovová, Ladova, Lidická,

Lužická, Malé náměstí, Markovice, Markovická (od ul. Lužická po ul. Myslivečkova), Mýtská,      

Na Drážkách, Na Kropáčce, Na Střezině, Nálepkova, Nezvalova, Okružní, Opletalova, Orlická,

Orlické nábřeží, Panelová, Pelclova, Plácelova, Pospíšilova, Pouchovská (od ul. Pospíšilova po železnici), Radoušova, Rautenkrancova, Severní, Skupova, Slezská (od ul. Na Drážkách po ul. Uhelná), Stavební, Šimkova, Špitálská, Švendova, U Kavalíru, U Soudu, Uhelná, Uzavřená, Úzká,

Vážní, Velké náměstí, Víta Nejedlého (od ul. Orlická po ul. Hradební), Vrázova, Výrobní,

Mgr. Milan Kučera

ředitel ZŠ Sever


Zápis do mateřských školek

17.4. 2020

 Z Á P I S

dětí k předškolnímu vzdělávání

v termínu od 2. do 16. května 2020

bez osobní přítomnosti dětí a jejich zástupců

K řádnému průběhu zápisu musí zákonný zástupce dítěte doručit mateřské škole ve výše uvedeném termínu tyto dokumenty:

- vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte (viz web MŠ)

- kopii rodného listu dítěte,

- kopii očkovacího průkazu dítěte,

- čestné prohlášení k očkování dítěte (viz web MŠ).

Způsob doručení:

- do datové schránky školy (viz web MŠ),

- e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen prostý email!)

- poštou,

- v krajním případě osobně do budovy mateřské školy ve dnech:

14. května 2020 (15:00-17:00) a 15. května 2020 (9:00-11:00).

Mateřské školy žádají zákonné zástupce dětí, aby před doručením výše uvedených dokumentů, provedli prostřednictvím webových stránek vybrané mateřské školy elektronickou registraci dítěte – tzv. předzápis. Podrobné informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání jsou uvedeny na webových stránkách mateřských škol.

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že je povinností přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.


Zápis do základních uměleckých škol

2.4. 2020

Přihlášky ke studiu lze podávat do 20. května 2020 pouze elektronicky z webových stránek každé školy, příp. telefonicky na výše uvedená čísla.
Na základě přihlášky budou uchazeči o studium písemně pozváni k talentové zkoušce nebo přijímacímu pohovoru (předpokládáme v průběhu června). Studium v ZUŠ je organizováno podle věku žáků jako:
a) přípravné studium (5 – 6 let),
b) základní studium I. stupně (7 – 13 let),
c) základní studium II. stupně (14 – 17 let),
d) studium pro dospělé (od 18 let)

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838

www.strezina.cz
tel.: 495 279 600
• hudební obor
• výtvarný obor
• taneční obor
• literárně-dramatický obor

ZUŠ, Hradec Králové,
Habrmanova 130

www.zus-habrmanova.cz
tel.: 495 533 420
• hudební obor
• výtvarný obor
• taneční obor
 


Školní psycholog

24.3. 2020

Vážení rodiče,

v případě potřeby můžete využít kontakt na školního psychologa, který pracuje na ZŠ Sever:

Školní psycholog: Mgr. Leona Provazníková

e-mail: leona.provaznikova@zssever.cz

Telefon: 725 905 448

Úřední hodiny:

Ut: 7:30 – 15 hod.
St: 12:00 – 16:00 hod.
Pa: 9:00 – 13:30 hod.


Úřední hodiny

13.3. 2020

V pátek 27. 3. 2020 jsou úřední hodiny z provozních důvodů zrušeny.

Úřední hodiny v době mimořádných opatření:

pracovní dny (pondělí až pátek) od 7 do 11 hod.


Doplňující informace koronavir

10.3. 2020

Vážení rodiče,

s ohledem na mimořádná opatření, která jsou vydána v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace, Vás žádám, aby se děti v době „volna“ neshromažďovaly v obchodních centrech.

O průběhu mimořádných opatření Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím el. ŽK, webových stránek školy, pomocí informační tabule na ZŠ Sever.

V současné době:

obědy žákům jsou hromadně odhlášeny

žákům budou průběžně zasílány úkoly a procvičovací úkoly prostřednictvím el. ŽK (pro II. stupeň ještě pomocí e-mailu)

rodiče dětí do 10 let mohou kvůli uzavření školy využít ošetřovné při péči o dítě. Pozor! Potvrzení rodičům v tomto případě vydá pouze škola, nikoli lékař. Více informací naleznete v přiloženém odkazu.

https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne?fbclid=IwAR13TFuqn_E8reFXMgb46p-QYjOHG_MQq1Mi5aQcbKtlOydxYtjTx5xkUIU

tuto žádost bude škola potvrzovat od 11. 3. 2020, od 8.00 do 12.00 hodin v kanceláři školy

plavecký výcvik se odkládá a budou vypsány náhradní termíny

dokumenty a tiskopisy (ošetřovné) jsou umístěny na tomto odkazu https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf , nemusíte je tisknout, ve škole je pro Vás máme připravené

Mgr. Milan Kučera

ředitel školy


Aktuální informace ke koronaviru

28.2. 2020

Vážení rodiče,

dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 (středa) osobní přítomnost žáků ve škole.

Žáci nebudou do odvolání chodit do školy!!!

Obědy budou všem žákům odhlášeny.

Termín ukončení opatření v této chvíli není znám. Budeme Vás průběžně informovat přes elektronickou žákovskou o tom, kdy žáci do školy opět nastoupí. Informace budou umístěny i na našem webu www.zssever.cz.

Mgr. Milan Kučera

ředitel školy


Karneval v družině

17.3. 2020

Koncem měsíce února 2020 se uskutečnil v jednotlivých odděleních školní družiny tradiční karneval. Děti se dobře bavily, soutěžily a nechyběly ani sladké odměny. 

 

 

 


Žákovská firma North Print

28.2. 2020

Ve čtvrtek 27. 2. se zástupci naší žákovské firmy North Print zúčastnili veletrhu konaném na OA, SOŠ a JS HK. K již stálému sortimentu (přívěsky na klíče) přibyly píšťalky, které se těšily velké oblibě. Veletrh považujeme za velmi povedený. 

 

 


Krteček a matematika

27.2. 2020

Předposlední setkání předškoláků se uskutečnilo 26. 2. 2020.

 

 

 

 
Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o