Úvodní stránka/Informatika
Úvodní stránka/Informatika

Informatika

Výuka informatiky

Od třetí třídy vyučujeme informatiku, která na druhém stupni přechází ve specializovanou výuku digitální fotografie a videa, psaní na klávesnici a tvorbu Třídního časopisu. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou je vzdělávací předmět zařazen jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.

Praktické zaměření výuky

Na II. stupni je v 6. a 7. ročníku povinná hodina informatiky. Specializaci od 6. do 9. ročníku rozšiřujeme v rámci Časp na psaní na klávesnici a v rámci volitelných předmětů o tvorbu Třídního časopisu a zpracování digitálního videa a fotografie.

Důraz vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu informatika je kladen na získávání základních dovedností při práci s informačními a komunikačními technologiemi, zejména při využití výpočetní techniky a internetu. Žáci se postupně seznamují  a osvojují si správné zásady při práci s počítačem – dodržují základní hygienická pravidla. Postupně rozeznávají základní hardwarové prvky počítačové sestavy, osvojují si základy práce s klávesnicí a myší pomocí jednoduchých textových editorů a výukových her. Učí se ovládat základní funkce grafického a textového editoru a internetového prohlížeče. Pracují s internetem jako informačním a komunikačním médiem.

Třídní časopis

Žáci se při hodinách Třídního časopisu učí jak řídit redakci, získávají znalosti typografických pravidel, učí se jak napsat zprávu a porozumět etice v novinářské práci.

Třídní časopis, číslo 2, leden 2022

Třídní časopis, číslo 1, leden 2021