Dějepis 6. ročník

 
Název: Pravěk 1

označení: VY_32_INOVACE_S1D1    autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Test je koncipován jako opakování základní teorie dějepisu 6. ročníku dle ŠVP ZŠ Sever (téma pravěk a starověk). Základní orientace v dějepisných pojmech, počítání století a tisíciletí, římská čísla, periodizace dějin, kalendář.

formát:html/flash

 
Název: Pravěk 2

označení: VY_32_INOVACE_S1D2  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Vývoj člověka, homo habilis - homo erectus - homo sapiens - homo sapiens sapiens, evoluce, pravěké nástroje, pravěké umění.

formát: html/flash

 
Název: Pravěk 3

označení: VY_32_INOVACE_S1D3  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Od poslední doby ledové přes neolitickou revoluci k pozdní době kamenné, přirozená dělba práce, první řemesla, domestikace, druhy pohřbů, úrodný půlměsíc, společenská dělba práce.

formát: html/flash

 
Název: Pravěk 4

označení: VY_32_INOVACE_S1D4  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Doba bronzová, doba železná, Keltové.

formát: html/flash

 
Název: Pravěk 5

označení: VY_32_INOVACE_S1D5  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Doba římská, Germáni, stěhvání národů, Hunové, Slované.

formát: html/flash

 
Název: Pravěk 6

označení: VY_32_INOVACE_S1D6  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Zopakování učiva pravěku - kompilace předešlých testů Pravěk 1 - 5

formát: html/flash

 
Název: Starověk 1

označení: VY_32_INOVACE_S1D7  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Kolébka civilizace, Mezopotámie, Sumérové, Akkadové, Asyřané, Chetité a Peršané, vzdělání a umění Mezopotámie, Cammurabi, zikkurat, mozaika.

formát: html/flash

 
Název: Starověk 2

označení: VY_32_INOVACE_S1D8  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Egypt, periodizace dějin Egypta, farao, mumifikace, vzdělání a umění Egypta, pyramida, J.-F. Champollion, druhy písem.

formát: html/flash

 
Název: Starověk 3

označení: VY_32_INOVACE_S1D9  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Féničané, hláskové písmo, Kartágo, kolonizace, cedr. Starověká Palestina, Hebrejci, monoteismus, Bible, Ježíš Kristus, křesťanství.

formát: html/flash

 
Název: Starověk 4

označení: VY_32_INOVACE_S1D10  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Starověká Indie a starověká Čína, Buddha, hinduismus, kastovní společnost, Ganga a Indus, védy, vimána, stúpa, pagoda, Konfucius, Lao´c, čínská zeď, papír, znakové písmo, hedvábí, kompas, Jang-c-ťiang a Chuang-che.

formát: html/flash

 
Název: Starověk 5

označení: VY_32_INOVACE_S1D11  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Zopakování učiva starověku - staroorientální despocie  - kompilace předešlých testů Starověk 1 - 4.

formát: html/flash

 
Název: Starověk 6

označení: VY_32_INOVACE_S1D12  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Kréta a Mykény, labyrint, mytologie - Mínótaurus, Daidalos a Íkaros, kyklopské zdivo, H. Schliemann, krétsko - mykénská kultura, trójská válka.

formát: html/flash

 
Název: Starověk 7

označení: VY_32_INOVACE_S1D13  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Hellénové a jejich život, náboženství, řecká mytologie. Homérské Řecko, Homér, Ílias a Odysseia, alfabeta.

formát: html/flash

 
Název: Starověk 8

označení: VY_32_INOVACE_S1D14  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Řecko v archaickém období - Olympia, olympijské hry, řecká společnost, polis, řecká kolonizace. Řecko v klasickém období - demokracie v Athénách, běžný život občanů. 

formát: html/flash

 
Název: Starověk 9

označení: VY_32_INOVACE_S1D15  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Řekové ve válkách - Řecko-perské války, Miltiadés, Themistoklés, Dáreios I., Xerxés, Marathón, Léonidás, Plataje, Thermopyly, Salamína. Peloponéská válka - Sparta, Athény, Théby. Nadvláda Makedonie a Říma - Filip II., Alexandr Makedonský.

formát: html/flash

 
Název: Starověk 10 - Řecko 5

označení: VY_32_INOVACE_S1D16  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Běžný život občanů. Co nám odkázali Řekové - vzdělanost, literatura a drama, architektura, výtvarné umění.

formát: html/flash

 
Název: Starověk 11 - Opakování Řecko

označení: VY_32_INOVACE_S1D17  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Zopakování učiva starověku - Řecko - kompilace předešlých testů Řecko 1 - 5.

formát: html/flash

 
Název: Starověk 12 - Řím 1

označení: VY_32_INOVACE_S1D18  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Z počátků dějin Itálie - osídlení Itálie, Etruskové. Z římského dávnověku - Řím za království, Romulus a Remus, Aeneas, římská společnost.

formát: html/flash

 
Název: Starověk 13 - Řím 2

označení: VY_32_INOVACE_S1D19  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Řím za republiky - složení společnosti, běžný život, bohové, římští úředníci, 1. a 2. triumvirát, Caesar, Octavius, Spartakovo povstání, reformy bří Gracchů.

formát: html/flash

 
Název: Starověk 14 - Řím 3

označení: VY_32_INOVACE_S1D20  autor: Mgr. Miroslav Steklý

Anotace: Římská republika ve válkách - legie, punské války, válka s Tarentem, Hannibal, Pyrrhos, provincie, Caesar.

formát: html/flash