ZŠ Sever – EUpenizeskolam.cz

V rámci grantového projektu EUpenizeskolam.cz zde bude postupně prezentováno 180 testů, které budou sloužit k procvičení probírané látky dle ŠVP ZŠ Sever Hradec Králové.

Testy budou zpracovány během 15 měsíců, tj. 12 testů za měsíc.

Tyto stránky a vytvořené testy byly testovány ve Windows Internet Explorer 9.0.

Matematika

Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.

Dějepis

Důraz je kladen na rozvoj historického povědomí. Výuka vychází z počátečního zájmu žáka o dějiny (příběhy), pokračuje utvářením „obrazu historie“ a směřuje k porozumění historickým jevům a dějům. Historické jevy a děje jsou vnímány komplexně. Zvláštní význam pro porozumění dějinným procesům má zařazování regionální historie.

Fyzika

Vyučovací předmět fyzika umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Předmět rozvíjí dovedností žáků objektivně a spolehlivě pozorovat, měřit, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat.