Matematika 8. ročník

 
Název: Druhá mocnina

označení: VY_32_INOVACE_S3M1   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace:Test je koncipován jako procvičení výpočtů druhých mocnin bez použití kalkulačky. Podmínkou je znalost druhých mocnin od 1 do 15 zpaměti. Otázky v testu jsou časově omezeny 10 vteřinami.

formát:html/flash

 
Název: Druhá mocnina, postupy výpočtů

označení: VY_32_INOVACE_S3M2   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace:Test je koncipován jako procvičení postupu výpočtů druhých mocnin bez použití kalkulačky. Podmínkou je znalost druhých mocnin od 1 do 15 zpaměti.

formát:html/flash

 
Název: Racionální čísla opakování

označení: VY_32_INOVACE_S3M3   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace:Test je určen pro žáky 7. třídy a slouží k procvičení postupů výpočtů u racionálních čísel (zlomky, desetinná čísla, postupy výpočtů). Můžete využít i jako opakování na úvod 8. ročníku.

formát:html/flash

 
Název: Pythagorova věta

označení: VY_32_INOVACE_S3M4   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace:Test je koncipován jako opakování Pythagorovy věty a její využití (definice, zda je trojúhelník pravoúhlý, výpočet odvěsny, přepony, slovní úlohy).

formát:html/flash

 
Název: Rovnoběžníky, lichoběžníky

označení: VY_32_INOVACE_S3M5   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace:Test je z geometrie a je určen pro žáky 7. třídy (nebo jako opakování pro 8. – 9. ročník). Slouží k procvičení teorie týkající se rovnoběžníků, lichoběžníků.

formát:html/flash

 
Název: Mocniny s přirozeným mocnitelem 1

označení: VY_32_INOVACE_S3M6   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Procvičení základních úloh na sčítání a odčítání mocnin s přirozeným mocnitelem, násobení a dělení mocnin s přirozeným mocnitelem, umocňování mocnin.

formát:html/flash

 
Název: Mocniny s přirozeným mocnitelem 2

označení: VY_32_INOVACE_S3M7   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Postupy výpočtů na sčítání a odčítání mocnin s přirozeným mocnitelem, násobení a dělení mocnin s přirozeným mocnitelem, umocňování mocnin.

formát:html/flash

 
Název: Procvičování převodů jednotek délky

označení: VY_32_INOVACE_S3M8   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace:Procvičení převodů jednotek délky. Test je určen pro 6. – 9. ročník a předpokládá znalosti desetinných čísel.

formát:html/flash

 
Název: Procvičování převodů jednotek plochy

označení: VY_32_INOVACE_S3M9   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace:Procvičení převodů jednotek plošného obsahu.  Test je určen pro 6. – 9. ročník a předpokládá znalosti desetinných čísel a znalost pojmů jako je např. výměra.

formát:html/flash

 
Název: Souhrnné opakování I. čtvrtletí pro 8. ročník dle ŠVP ZŠ Sever

označení: VY_32_INOVACE_S3M10   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje – druhou mocninu, mocniny s přirozeným mocnitele, Pythagorovu větu. Test lze využít jako čtvrtletní práci.

formát:html/flash

 
Název: Kružnice, kruh

označení: VY_32_INOVACE_S3M11   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Procvičení základních pojmů, vztahu kružnice a přímky, kružnice a kružnice. Pro větší názornost obsahuje test náčrtky testovaných situací.

formát:html/flash

 
Název: Délka kružnice, obvod kruhu

označení: VY_32_INOVACE_S3M12   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Procvičení úloh na výpočet délky kružnice a obvodu kruhu. Úlohy na výpočet poloměru a průměru kružnice. Slovní úlohy.

formát:html/flash

 
Název: Obsah kruhu 1

označení: VY_32_INOVACE_S3M13   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Základní úlohy na procvičení obsahu kruhu. Úlohy na výpočet poloměru a průměru z obsahu kruhu.

formát:html/flash

 
Název: Obsah kruhu 2

označení: VY_32_INOVACE_S3M14   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Slovní úlohy na procvičení obsahu kruhu. Výpočet obsahu mezikruží. Poměr dvou obsahů. Vhodné i pro opakování v devátém ročníku.

formát:html/flash

 
Název: Obsah kruhu 3

označení: VY_32_INOVACE_S3M15   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Výpočet obsahů obrazců. Obsahuje úlohy základních i složitějších obrazců. Všechny úlohy mají vybarvené části obsahu obsahu, které máme vypočítat. Úlohy jsou vhodné i do 9. ročníku.

formát:html/flash

 
Název: Povrch válce

označení: VY_32_INOVACE_S3M16   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje jak základní, tak i složitější úlohy. Výpočet pláště válce (vodovodní trubka, válcovací stroj...). Výpočet poloměru podstavy s obsahu pláště, výšky s povrchu válce. Úlohy jsou vhodné i do 9. ročníku.

formát:html/flash

 
Název: Obsahy a obvody rovinných obrazců

označení: VY_32_INOVACE_S3M17   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na procvičení zanalosti vzorců rovinných obrazců. Obsahuje vzorce: čtverec, obdélník, trojúhelník, kosodelník, kosočtverec, lichoběžník.

formát:html/flash

 
Název: Jednotky objemu

označení: VY_32_INOVACE_S3M18   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Procvičení převodů jednotek objemu. Test je určen pro 6. – 9. ročník a předpokládá znalosti desetinných čísel.

formát:html/flash

 
Název: Objem válce

označení: VY_32_INOVACE_S3M19   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje základní úlohy na výpočet objemu válce (nádrž, nádoba...). Výpočet poloměru podstavy nebo výšky válce z objemu válce.

formát:html/flash

 
Název: Povrch, objem válce

označení: VY_32_INOVACE_S3M20   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje slovní úlohy, které kombinují výpočty pro povrch a objem válce. Test obsahuje úlohy s využitím hustoty materiálů.Úlohy jsou vhodné i do 9. ročníku.

formát:html/flash

 
Název: Tvorba výrazu 

označení: VY_32_INOVACE_S6M1   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na tvorbu výrazů. Pro test je nutná znalost mocnin, odmocnin.  

formát:html/flash

 
Název: Výpočet hodnoty výrazu

označení: VY_32_INOVACE_S6M2   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na dosazení proměnné do výrazu a jeho výpočet.   

formát:html/flash

 
Název: Sčítání, odčítání výrazů

označení: VY_32_INOVACE_S6M3   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na procvičení sčítání a odčítání výrazů. Pro test je nutná znalost odstranění (roznásobení) závorek pomocí znaménka mínus.

formát:html/flash

 
Název: Násobení výrazů

označení: VY_32_INOVACE_S6M4   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na procvičení násobení výrazů. Součásti testu jsou úlohy na roznásobení dvou závorek. 

formát:html/flash

 
Název: Dělení výrazů

označení: VY_32_INOVACE_S6M5   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na procvičení dělení výrazů.

formát:html/flash

 
Název: Vzorec a2-b2

označení: VY_32_INOVACE_S6M6   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na procvičení vzorce a2-b2=(a-b)(a+b).

formát:html/flash

 
Název: Vzorec (a±b)2

označení: VY_32_INOVACE_S6M7   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na procvičení vzorce (a±b)2

formát:html/flash

 
Název:  1. Rozklad výrazu na součin, vytýkání

označení: VY_32_INOVACE_S6M8   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na rozklad na součin a vytýkání (mínus před závorku, vhodný člen před závorku).

formát:html/flash

 
Název:  2. Rozklad výrazu na součin, vytýkání

označení: VY_32_INOVACE_S6M9   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na rozklad na součin vytknutím závorky a vytknutím znaménka mínus před závorku.

formát:html/flash

 
Název:  3. Rozklad výrazu na součin, vytýkání

označení: VY_32_INOVACE_S6M10   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje složitější úlohy na rozklad na součin vytknutím (vytknutí vhodného výrazu a následné použití vzorce a2-b2, (a±b)2, úlohy na postupné vytýkání.

formát:html/flash

 
Název:  Výrazy

označení: VY_32_INOVACE_S6M11   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje souhrnné opakování výrazů dle ŠVP ZŠ Sever (tvorba výrazů, výpočet hodnoty výrazu, sčítání a odčítání výrazů, násobení a dělení výrazů,   vzorce  a2-b2, (a±b)2, rozklad na součin, vytýkání.

formát:html/flash

 
Název:  Rovnost a její vlastnosti

označení: VY_32_INOVACE_S6M12   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test je úvodem do problematiky lineárních rovnic a obsahuje úlohy na doplnění znamének rovnosti nebo nerovnosti a nahrazení volných míst v zápisech takovými výrazy, aby nastala rovnost.

formát:html/flash

 
Název:  Lineární rovnice – výpočty zpaměti

označení: VY_32_INOVACE_S6M13   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje jednoduché lineární rovnice s jednou neznámou. Úkolem není provádět výpočet na papír, ale zpaměti. Proto jsou úlohy časově omezeny 10 vteřinami.

formát:html/flash

 
Název:  1. Lineární rovnice

označení: VY_32_INOVACE_S6M14   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje  lineární rovnice s jednou neznámou (v úlohách jsou obsaženy příklady na roznásobení závorek). Test neobsahuje úlohy na odstranění zlomků.

formát:html/flash

 
Název:  2. Lineární rovnice

označení: VY_32_INOVACE_S6M15   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje lineární rovnice s jednou neznámou (v úlohách jsou obsaženy pouze příklady, které směřují k odstranění zlomků). Rovnice neobsahují neznámou ve jmenovateli.

formát:html/flash

 
Název:  Lineární rovnice - postup výpočtu

označení: VY_32_INOVACE_S6M16   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje lineární rovnice s jednou neznámou. Úkolem je poznat, ve které části výpoču je chyba (označit řádek, kde je početní chyba )

formát:html/flash

 
Název:  Zkouška u lineární rovnice

označení: VY_32_INOVACE_S6M17   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje lineární rovnici a její výsledek. Vaším úkolem je pomocí zkoušky ověřit, zda je výsledek správný.

formát:html/flash

 
Název:  Vyjádření neznámé ze vzorce

označení: VY_32_INOVACE_S6M18   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na vyjádření neznámé ze vzorce.

formát:html/flash

 
Název:  Intervaly, nerovnosti

označení: VY_32_INOVACE_S6M19   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na procvičení intervalů a nerovností. Která čísla patří do daného intervalu. Označení správného intervalu k dané nerovnosti. Test předpokládá znalosti číselných množin N, Z, R.

formát:html/flash

 
Název:  Lineární nerovnice

označení: VY_32_INOVACE_S6M20   autor: Mgr. Josef Fiedler

Anotace: Test obsahuje úlohy na základní druhy nerovnic. Výsledek je zadán ve tvaru intervalu.

formát:html/flash