Úvodní stránka/Školní psycholog
Úvodní stránka/Školní psycholog

Školní psycholog

S čím umí školní psycholog pomoci?

Školní psycholog nabízí žákům konzultační a poradenské služby v oblasti:

 • Výukových a výchovných obtíží
 • Pomoc při řešení náročných životních situací
 • Krizové intervence
 • Kariérové poradenství při výběru studijního nebo profesního zaměření
 • Pracuje s třídními kolektivy a podporuje zdravé vztahy mezi žáky a bezpečné klima ve škole

V jakých situacích se na něho mohou žáci obrátit?

 • Mají obtíže s učením
 • Neumí se efektivně učit
 • Trápí je vztahy se spolužáky ve třídě, mimo třídu či s pedagogy
 • Nemohou se rozhodnout při výběru střední školy
 • Mají jiné starosti, které nesouvisí přímo se školou (situace v rodině, s kamarády…)

Školní psycholog nabízí konzultační a poradenské služby rodičům žáků školy:

 • Při obtížích žáka v oblasti učení či chování
 • Mají zájem rozvíjet nadání či speciální schopnosti svého dítěte
 • Vázne komunikace s pedagogem a jejich dítětem
 • Při problémech s návykovými látkami (kouření…..)
 • Zátěžové situace v rodině
 • Změny v chování dítěte, které mohou signalizovat psychické potíže (strach, nevolnost, vyhýbání se škole, uzavřenost, apod.).

Kontakt

Další informace

Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje a konzultuje své služby s výchovným poradcem a vedením školy.

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách.

Pro systematickou poradenskou práci s dítětem je nezbytný individuální souhlas rodiče. Individuální souhlas udělují psychologovi rodiče jednorázově na předtištěném formuláři, který obsahuje přesnou informaci o činnosti (činnostech), kterou bude psycholog s dítětem vykonávat. Obsah konzultací je důvěrný. Školní psycholog poskytuje informace, podléhající informovanému souhlasu rodičů, škole nebo jiným institucím pouze se souhlasem rodičů dítěte.

Školní psycholog je při své práci vázán Etickým kodexem školních psychologů a zákonnými normami.