Úvodní stránka/Školní řád
Úvodní stránka/Školní řád

Školní řád

Kodex žáka

Škola vytváří každému žákovi a jeho rodině rovné příležitosti ke vzdělávání bez ohledu na jeho pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, rodný jazyk, náboženství, rodinné zázemí, ekonomický status nebo speciální vzdělávací potřeby. Stejně tak by i každý žák školy měl dodržovat základní pravidla (kodex), která zní následovně:

  • Chceš-li cokoli, řekni PROSÍM
  • Používej i další kouzelná slova, která k sobě lidi přibližují. Zdravíme slušně každého dospělého člověka a sebe navzájem
  • Nenič – každá věc, která posloužila tobě, může posloužit i druhým
  • Chraň přírodu – zvířata a rostliny kolem sebe
  • Odmítej vandalismus jako projev slabošství a nízké kultury člověka
  • Važ si sám sebe – je důležité znát svoji cenu. Trvej na zdvořilém a taktním jednání. Chovej se galantně k dívkám a ženám
  • Nikoho nebij – jen slabí a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu
  • Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří
  • Nauč se naslouchat druhým, nepřerušuj hovor. Vulgární slova do mluveného slova nepatří

Školní řád ZŠ Sever

Distanční výuka (dodatek ke školnímu řádu od 1. 10. 2020)