Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Druhý cizí jazyk

Německý jazyk

Německý jazyk je jedním ze dvou nabízených cizích jazyků v předmětu Druhý cizí jazyk. Obsahem předmětu je systematický výcvik v řečových dovednostech v návaznosti na osvojované jazykové prostředky (výslovnost, slovní zásoba, gramatika, ….). Postupným osvojováním přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa, snižuje jazykové bariéry, umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice a prohlubuje mezinárodní porozumění. Obecným cílem předmětu německý jazyk je pomoci žákům osvojit si tento jazyk na úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ), používat jej jako nástroj komunikace a vnímat jako prostředek k získávání dalších informací potřebných k osobnostnímu i profesnímu rozvoji.

Ruský jazyk

Ruský jazyk jako příbuzný jazyk češtině přibližuje žáky ke slovanské sounáležitosti. Díky azbuce rozšiřuje znalostní dovednosti a díky své zvukomalbě řečové schopnosti. Blízkost jazyka dává žákovi možnost porovnávat podobnost, ale na druhou stranu upozorňuje na některé zásadní rozdíly, které slovanské jazyky specifikují. Obecným cílem předmětu ruský jazyk je pomoci žákům osvojit si tento jazyk na úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ), používat jej jako nástroj komunikace a vnímat jako prostředek k získávání dalších informací potřebných k osobnostnímu i profesnímu rozvoji.

Hodinová dotace předmětu Druhý cizí jazyk

Vyučovací předmět ruský a německý jazyk se vyučuje v 7. –  9. ročníku s dvouhodinovou dotací týdně v každém ročníku. Výuka probíhá ve skupinách žáků z různých tříd v rámci jednoho ročníku. Do skupin mohou být žáci zařazováni s ohledem na „tempo“, které bezpečně zvládají. Skupiny pracují v jazykových učebnách, v počítačových učebnách a ve třídách vybavených audiovizuální technikou.

Výuka směřuje k „praktickým dovednostem“. Vzhledem k rozvolnění učiva do tří ročníků a využití učebních pomůcek, dochází v 8. ročníku k výměně učebnic přibližně ve 3. čtvrtletí tak, aby výstupy ve všech třech ročnících byly dodrženy.

29.4. 2014


Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o