Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Implementace Etické výchovy na ZŠ Sever a Terapeutická skupina pro děti z Královéhradeckého kraje

Etická výchova ve školách - projekt Královéhradeckého kraje 18SMV06

Zahrnuje aktivity a činnosti k navázaní a udržování uspokojivých vztahů, k poznání sebe sama, k tvořivému řešení každodenních problémů,k podpoře kritického myšlení,k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů a souvislostí moderního světa.

REALIZACE na ZŠ Sever v šk. roce 2018/2019

Kurz "Eticky společně do přátelské třídy vkročíme" - celkem tři celodenní prožitkové akce proběhly na Stříbrném rybníce. Postupně se zúčastnili žáci a jejich třídní učitelé ze všech 6. ročníků.

Ukázkové hodiny s prvky etické výchovy ve třídách- byly uskutečněny v 1.-3. třídách s tématy: komunikace a kooperace, komunikační kruh ve třídním kolektivu. Hodiny byly vedeny tak, aby pedagogové mohli sami dále využívat prvky etické výchovy nejen ve třídnických hodinách.

Metodické vedení pedagogů – proběhla 3 setkání , kde pedagogové měli možnost konzultovat své zkušenosti a pokládat dotazy s metodikem EtV Mgr. Danielou Kykalovou

Projektový den – s tématem "Spolupráce a sounáležitost" proběhl pod vedením lektorky EtV a za účasti třídních učitelů v 3.A a ve 3.B 

Vzdělávání pro učitele: 17.ledna 2019 a 14. března 2019 proběhl seminář (4 hodiny) pro pedagogy pod vedením lektorky Etického fóra Mgr. Radky Dojčánové s tématem „Výchovný styl" a „Iniciativa a tvořivost“


 

PROJEKT – Terapeutická skupina pro děti z Královéhradeckého kraje (17SMP01 - Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže)

Realizováno ve spolupráci s ŠPP MOZAIKA

Terapeuti: Mgr. Vratislav Holeček a Mgr. Daniela Kykalová

Realizace: ve školním roce 2017/2018 vždy v úterý od 16,00 do 17,30 na ZŠ Sever

Do skupiny přijímáme další z 2. stupně ZŠ i v průběhu školního roku.

Popis: Členové skupiny se v chráněném prostředí učí hledat nové způsoby komunikace, nahlížet na své vzorce chování a prostřednictvím nácviku, zpětné vazby a sebereflexe dochází k pozitivním změnám v chování. Využíváme skupinové dynamiky, modelování reálných situací, využíváme prvky dramaterapie, skupinové práce, arteterapie a další.

Zpětná vazba od účastníků: „Moc se mi tady líbí, hrajeme hry, povídáme si a dozvím se něco nového, mám tady nové kamarády, vždy se těším na další skupinu“. 

 

PROJEKT - Implementace Etické výchovy na ZŠ Sever (Program 17SMP03 - Etická výchova ve školách)

Cíl projektu: Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru a sebeúctu žáků, zlepšit komunikativní dovednosti, vytvořit pozitivní skupinu vrstevníků pomocí prožitkových metod, které nejlépe formulují a zvnitřňují postoje. Zajistit vzdělávání v oblasti etické výchovy nejen u žáků, ale také u pedagogických pracovníků.

Realizace ve šk. roce 2017/2018

  1. „Eticky společně do přátelské třídy vkročíme“ – 3 denní pobytový kurz pro žáky 6. A a 6. B. Kurz proběhl ve dnech 25.-27. září 2017 v rekreačním zařízení Pecka.
  2. Úvodní seminář pro pedagogy „Základy v etické výchově“ pod vedením lektorky z Etického fóra, kterého se zúčastní všichni pedagogičtí pracovníci. Zrealizováno ve dnech 5. a 19. října 2017 pod vedením Ing. Jitky Macháčkové.
  3. Metodikem etické výchovy byla na ZŠ Sever stanovena Mgr. Daniela Kykalová, která poskytuje pedagogům metodickou podporu pro zařazování prvků EtV do třídnických hodin, průřezových témat i jednotlivých předmětů.
  4. Projekt „Den s etikou“ pro žáky 6. C. Prožitkový kurz s tématy komunikace, poznávání druhých, sebehodnocení. Proběhlo dne 12.10.2017 v rekreačním zařízení Stříbrný rybník.
  5. Projektové dny pro vybrané třídy na téma: komunikace, sebehodnocení, tvořivost, prosociálnost.
15.12. 2017


Nejbližší akce

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Sportovní třídy

Od 6. ročníku má vždy jedna třída v ročníku sportovní zaměření a ostatní třídy mají zaměření na informatiku.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o