Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Rozdělení učiva Aj

Charakteristika učiva v jednotlivých ročnících a nástin práce s žáky

6. ročník

V 6. ročníku je kladen důraz především na zopakování a prohloubení základní gramatiky a slovní zásoby s prvního stupně. Žáci se postupným osvojováním učí základům gramatiky slovesa „být“ a „mít“, přítomného času, rozkazovacího způsobu, způsobových sloves CAN a CAN‘T, předložek místa, vazeb THERE IS a THERE ARE, ukazovacích zájmen a množného čísla podstatných jmen. Po úspěšném osvojení si této gramatiky jsou žáci schopni pracovat s tématy běžného života jako je představení sebe samotných, jejich rodiny, školy, místa, ve kterém žijí, České republiky a Velké Británie. Mezi další probíraná témata patří domácí mazlíčci, jídlo a pití, oblečení, nakupování, víkend, prázdniny, počasí, ale také datum a čas. K úspěšnému dosažení těchto výše vyjmenovaných okruhů slouží pestrá škála výukových metod (od individuálních metod, přes projektové vyučování až k párové, skupinové či samostatné práci), výukových materiálů (video ukázky, poslechová cvičení, autentické články a brožury s informacemi, prezentace pro interaktivní tabule, výukové časopisy GATE, ale také vyhledávání a zpracovávání informací v počítačové učebně, která je k dispozici nejen o hodinách informatiky) a projektů, na kterých společně v hodinách anglického jazyka pracují. Mezi nejvýznamnější projekty patří Já a moje rodina, Moje škola, Moje město, Náš dům/byt, nebo Můj domácí mazlíček.

7. ročník

Učivo sedmého ročníku navazuje na již osvojená témata, slovní zásobu a gramatiku. Po časové dimenzi přítomného času přicházejí za řadu další časy - časy minulé a předpřítomný, ale také budoucí, které otevírají další možnosti jazykového rozvoje. Tentokrát jde o oblast minulosti a budoucnosti. Žáci mohou hovořit nejen o věcech, které dělají, ale také o tom, co se jim stalo nebo jak si představují svojí budoucnost. K těmto nejdůležitějších oblastem patří také další modální slovesa, přídavná jména a příslovce. Mezi oblasti běžného života, probírané v 6. ročníku, přibývají další – cestování, volný čas, povinnosti, bezpečnost na silnici, první pomoc, oblíbené činnosti, sport, životní prostředí aj. Ke klasickým projektům přibývá žákům další důležitá úloha, která je ve spojitosti s mezipředmětovými vztahy důležitou podmínkou úspěšného života v moderní společnosti. Každé pololetí má každý žák za úkol vytvořit multimediální prezentaci na reálie anglicky mluvících zemí a přednést ji před třídou.

8. ročník

V 8. ročníku dochází ke zlomu. Je předpokládána určitá úroveň gramatiky a slovní zásoby, proto je zde kladen důraz na rozšíření vědomostí, ale také zdokonalení všech čtyř jazykových dovedností  - poslech, čtení s porozuměním, mluvení a psaní. Přibývají nové oblasti (pocity, vynálezy, věda a technika, doprava, rozdílnost kultur, tradice aj.), nové reálie (Florida, Aljaška, Kalifornie), základy americké angličtiny (ve smyslu rozdílnosti slovní zásoby), ale také nová gramatika (vztažné věty, zvratná zájmena, tázací dovětky, podmínkové věty, slovesa se dvěma předměty a gerundium). Kromě běžné náplně hodin je zde kladen důraz na samostatnou práci žáků, která spočívá v přípravě výukových materiálů pro skupinu, tvorbu multimediálních prezentací na různá témata, aktivit, novinek a aktualit ze světa, mluvních cvičení ale také testování žáků v podobě SCIO testů, vzorových přijímacích zkoušek atd. Žák rázem vstupuje do vyučovacího procesu jako článek, který se aktivně podílí na přípravě a průběhu hodin a přispívá nejrůznějšími činnostmi. Tento styl práce, který se velmi osvědčil, budí v žácích jistou odpovědnost a důležitost, kterou zužitkují a předají v rámci skupiny.

9. ročník

Učivo v 9. ročníku je zaměřeno na celkové zopakování učiva základní školy, ale také na jisté vstupní předpoklady znalosti pro úspěšné započetí středoškolského vzdělání. Kromě nové gramatiky předpřítomného času, trpného rodu, nepřímé řeči, vedlejších vět a nových témat z oblastí Spojených států a Austrálie. Nově přichází na řadu oblasti života mladých lidí, rodiny, ale také svět práce. Oproti činnostem zavedeným již v 8. ročníku zde přichází na řadu nespočet aktuálních činností, jako jsou životopis, žádost o práci, úřední dopis. Práce s počítačem je v rámci hodin zcela běžnou. S žáky opakujeme učivo předešlých let, ti si sami vytvářejí „jazykové příručky“, které si odnášejí jako „gró“ v tištěné podobě a budujeme základní kostru pro další roky vzdělávání se v anglickém jazyce.

7.4. 2014


Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o