Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Cizí jazyky

Přehled žákovských prací a projektů z anglického jazyka naleznete zde.

Anglický jazyk je jedním ze tří nabízených cizích jazyků v předmětu Cizí jazyk. Obecným cílem předmětu anglický jazyk je pomoci žákům osvojit si tento jazyk na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ), používat jej jako nástroj komunikace a vnímat jako prostředek k získávání dalších informací potřebných k osobnostnímu i profesnímu rozvoji.

Ve vzdělávání pak klademe důraz na výuku cizích jazyků, a to hlavně na konverzační schopnosti žáků v anglickém jazyce. Pomocí metody CLIL (výuka jiných předmětů v anglickém jazyce) jsme schopni zajistit žákům až 5 hodin anglického jazyka týdně.

Od 7. ročníku nabízíme výuku německého nebo ruského jazyka. Obecným cílem předmětu německý a ruský jazyk je pomoci žákům osvojit si tento jazyk na úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ).

Prezentační vokinu zpracovala Lucie Vozandychová z 9. B v rámci hodin anglického jazyka.

Více informací a charakteristiku druhého cizího jazyka naleznete zde.

Vybavení učeben

Výuka jazyka probíhá v moderně vybavených učebnách s interaktivní tabulí nebo v počítačových učebnách. Od října 2014 bude naše škola, jako jedna z mála v Hradci Králové,  vlastnit specializovanou jazykovou laboratoř.

Nadstandartní aktivity

Na prvním a druhém stupni jsou pro žáky připravovány nadstandartní aktivity. Žáci naší školy se aktivně účastní konverzačních soutěží. Ze školního kola, které je pravidelně pořádáno na podzim a jehož se účastní velký počet žáků, postupují ti nejlepší do kol okresních, ve kterých dosahují vynikajících výsledků.

Další významnou aktivitou je celostátní soutěž Video pohlednice z mého města, které se škola účastní již několik ročníků a ve které se pravidelně umisťuje na nejvyšších příčkách.

Videopohlednice z mého města – 1. místo v kategorii II - žáci 6. a 7. tříd ZŠ a studenti primy a sekundy osmiletých gymnázií

Nově byla také od začátku školního roku 2013/2014 zavedena soutěž Soutěžíme v anglickém jazyce.

Jde o pravidelnou měsíční sérii úkolů, které mají rozdílný charakter a které se vždy zaměřují na jinou jazykovou dovednost. Proběhla již kola o nejzdařilejší videonahrávku o městě, sci-fi povídku, projekt na reálie Velké Británie, překlad aj. Povedené práce jsou vždy po zásluze oceněna a žáci se účastní každého dalšího kola s ještě větším nadšením. Mezi další patří konverzace v anglickém jazyce, které žáci navštěvují v odpoledních hodinách a kde mají možnost zlepšit svoje jazykové schopnosti nad rámec vyučovacích hodin.  A v poslední řadě také poznávací zájezdy do Velké Británie.

Charakteristika předmětu

Na prvním stupni je anglický jazyk vstupem do cizojazyčného vzdělávání. Jde o probuzení zájmu žáka studovat tento jazyk a vytvoření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších životních situacích odpovídajících jejich věku.Největší pozornost je věnována osvojení zvukové stránky jazyka a zvládnutí rozdílů mezi jeho zvukovou a grafickou podobou. Dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a ústně se vyjadřovat jsou nadřazeny dovednostem číst a psát. Slovní zásoba je volena dle zájmu dětí tohoto věku, gramatické zákonitosti jsou minimálně objasňovány, jsou předkládány jako samozřejmá věc v podobě frází a ustálených spojení.

Na druhém stupni již znalost jazyka plní nezastupitelnou integrující roli při začleňování mladých lidí do společnosti a má významnou úlohu pro rozvoj občanských postojů a samostatného kritického myšlení žáků. Pomáhá také žákovi seznámit se s odlišnými kulturními tradicemi a způsobem života lidí v jiných zemích. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance. Podrobnější rozdělení učiva do ročníků naleznete zde.

Od první třídy klademe důraz na skupinovou výuku. Metody a formy práce jsou založeny na hře , poslechu, nápodobě, tvořivých činnostech a  dramatizacích. Výuka je propojena  s hudební, výtvarnou, pohybovou a dramatickou výchovou a v neposlední řadě zde hraje důležitou roli i mateřský jazyk. Při výuce se využívá písniček, říkanek a krátkých textů namluvených rodilými mluvčími. Též jsou do výuky zařazovány adekvátní počítačové výukové programy.

Hodinová dotace předmětu

Výuka angličtiny je v 1. ročníku zařazena do rozvrhu 1x týdně po 45 minutách. Ve 2. ročníku 2x, tedy v rozsahu dvě vyučovací hodiny za týden. Od 3. třídy pokračují žáci ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně a od 6. třídy ještě nabízíme v odpoledních hodinách konverzaci v anglickém jazyce. V 7. ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk – němčina nebo ruština, v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně.

 

29.3. 2014


Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o