Základní škola SEVER

Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové

Základní škola SEVER

Plavání

Plavecká škola, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842 500 03 Hradec Králové

internetové stránky: www.zeva.cz

 e-mail: plavecka.skola@zeva.cz

telefon: 495 404 409,  495 212 529 fax : 495 404 408 IČO : 67440576

č. účtu : 27-0307790297/0100  

Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku Plavecké školy zaměřenou na zdravotní a kondiční plavání.

Vaše dítě by tak mohlo rozvíjet své plavecké schopnosti a dovednosti. Děti budou navštěvovat výuku plavání v průběhu celého školního roku.

Metodický plán výuky je zaměřen především na utužení zdraví Vašeho dítěte. Věk zaujímá ve výuce plavání důležité místo. Ten, kdo od mládí pravidelně dochází na plavání, získává snáze řadu pohybových zkušeností ve vodním prostředí.

Čím dříve se naučí dítě plavat, tím lépe. Plavání podporuje všestranný rozvoj svalstva celého těla včetně svalových skupin, které jsou v běžném životě zanedbávány.

Velmi výrazně ovlivňuje i činnost vnitřních orgánů. V souvislosti se zatížením velkých svalových skupin se rychle zvyšuje látková přeměna. Rostou nároky na dodávku kyslíku a na odstraňování oxidu uhličitého, na přísun energeticky bohatých látek do svalů. Zvláště významně je zatěžován dýchací a oběhový systém.

Dýchání je prohloubené; vdech i výdech se provádí proti hydrostatickému tlaku vody, proto při systematickém plaveckém výcviku je dechová činnost velmi příznivě ovlivněna.

Zatěžování oběhové soustavy vede k rozvoji sportovního srdce. Nemalý je i vliv na řízení tělesné teploty. Při soustavném výcviku má blahodárný vliv na zdravotní stav. Jeho význam na příznivý zdravotní stav je pozorován nejen po stránce fyzické ale i psychické. Děti, které se věnují plavání mají větší chuť k jídlu, přiměřeně přibírají na váze, jejich spánek je hluboký a klidný.

Plavecký pohyb z hlediska sportovního má obrovský fyziologický účinek. Zaměstnává rovnoměrně celý pohybový aparát, podněcuje vnitřní orgány k intenzívní činnosti a značně ovlivňuje termoregulační, srdeční a dýchací systém, podstatně zvyšuje metabolismus a vede k otužování. Při respektování základních zdravotních pravidel má příznivý vliv na organismus z hlediska hygienického.

Plavecký sport má významný vliv na rozvoj volních vlastností člověka mezi něž patří vytrvalost, cílevědomost, zvyšuje sebevědomí a učí přemáhat pocit únavy. Metodický výukový plán zaměřený na zdravotní a kondiční plavání  otužování, pocit vody, hry, rytmické dýchání  rehabilitace ve vodním prostředí, nadlehčení kloubního aparátu při pohybu, posilování svalových partií  seznámení se správně vykonávanými plaveckými pohyby, nácvik plaveckých způsobů prsa, znak, kraul  zvyšování vytrvalosti, rychlosti, síly a obratnosti, nácvik startovního skoku, technika plavání pod vodou, přenášení předmětů a plavání za ztížených podmínek  nábor do výkonnostního plavání (Plavecký klub Hradec Králové)

Desatero malého plavce  

Nejsi-li zdráv – plavání odlož (zvýšená teplota, žaludeční nevolnost atd.).

Před plaváním a vstupem do vody nejez! Počkej 1 – 2 hodiny, než vytrávíš. (Pozor na zatížení krevního oběhu trávicím traktem.)  

Před vstupem nebo skokem do vody udělej několik cviků na rozcvičení, namoč si obličej a krajinu srdeční. Adaptuj organismus na připravenou zátěž a na chladnější prostředí. Uřícený a zpocený neskákej do vody. Dojde k prudkému snížení tepové frekvence se zástavou srdce.

 Nepřeceňuj nikdy své síly – plav pouze tak daleko, odkud se bezpečně vrátíš. Voda zkresluje vzdálenosti, přibližuje!  Dostaneš-li křeč, polož se na záda, plav pouze nepostiženými končetinami, nezmatkuj a přivolej pomoc (zátěžová situace: začíná pracovat reflex, centrum v prodloužené míše, dochází k trhavým pohybům, které plavce vysílí).  

Na plavidlech jezdi pouze na takové vzdálenosti, které jsi schopen doplavat. Před použitím proveď kontrolu plavidla. Na tekoucí vodě použij plovací vestu. Vyhýbej se tekoucí vodě (rozvodněným řekám, potokům a jezerům). Tvoří se zde nebezpečné vratné proudy a válce, ze kterých nevyplave ani zkušený plavec. Plavání v tekoucí vodě vysiluje až 3x více než plavání ve vodě stojaté!  

Neskákej do neznámé vody – nevíš, co je na dně. Před vstupem do neznámé vody si vezmi gumovou obuv, která zabrání poraněním o ostré předměty.  Nauč se poskytovat dopomoc unavenému plavci. Později i záchranu tonoucího.  

25.3. 2014


Nejbližší akce

COVID 19

Informace a rady pro rodiče

více informací...

Školní psycholog

působí na naší škole od 1. 9. 2016. Školní psycholog poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, rodičům a pedagogům školy ...

více informací...

Žákovská knížka

více informací...

Mozaika

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště poskytuje služby rodičům, dětem i školám. Bezplatné služby jsou poskytovány školám (i jejich žákům), které jsou zřizovány Magistrátem města Hradec Králové ...

více informací...

Cizí jazyky

Od 1. ročníku klademe důraz na výuku cizích jazyků.

více informací...

Informatika

Od 3. ročníku výuka informatiky se specializací na druhém stupni.

více informací...

Čerstvý vítr z hor

 Inovativní vzdělávání a badatelsky orientovaná výuka.

více informací zde...

Terapeutická skupina pro děti

Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl ...

více informací zde...

Implementace Etické výchovy

Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru ...

více informací zde...

Česká olympijská nadace

více informací zde...

Sportovní třídy


 

více informací zde...

EUpenizeskolam

180 zpracovaných testů z matematiky, fyziky a dějepisu
 

více informací zde...

HKFREE

Občanské sdružení HKFree poskytuje ZŠ Sever připojení k internetu zdarma. Děkujeme.

více informací zde...

Plavecká škola

Plavání 1. – 3. tříd

více informací zde...

Fakultní škola

Pomáháme vzdělávat nové pedagogy.

více informací zde...

MGC Hradečtí Orli

Spolupracujeme s minigolfovým klubem.

více informací zde...

Grantový projekt:

více informací zde...

© 2014 DAMI Development s.r.o