Úvodní stránka/Informace pro deváťáky
Úvodní stránka/Informace pro deváťáky

Informace pro deváťáky

Informace pro rok 2024/2025 budou aktualizovány do konce října 2023

Základní informace k přijímacímu řízení na školní rok 2022/2023

Vážení deváťáci, vážení rodiče, jestliže uvažujete, že budete usilovat o studijní obor s talentovými zkouškami, pak je nutné, aby žák/yně nejpozději do 20.11.2022 předal/a výchovnému poradci (Mgr. Miroslav Steklý, +420 731 224 579, miroslav.stekly@zssever.cz) tyto údaje: jméno žáka, jméno zákonného zástupce, adresu trvalého bydliště / případně doručovací adresu, název SŠ, kód a obor studia. Následně naše škola vyhotoví přihlášku, kterou musí zákonný zástupce do 30. 11. 2022 podat na příslušnou SŠ.

Aktuální vzdělávací nabídka všech středních škol, která je k dispozici na informačních portálech www.infoabsolvent.cz nebo www.atlasskolstvi.cz

Přihlášky pro běžné přijímací řízení budou žákům vydávány do konce února. Zákonný zástupce musí přihlášku odevzdat do 1. 3. 2022 na příslušnou školu.

Zákonný zástupce do 17. 2. 2023 vyplní v elektronické žákovské knížce IZO střední školy a kód oboru (zapisuji bez lomítek a pomlček, zachovejte velká písmena).

IZO školy naleznu např. na stránkách daných škol nebo na webu MŠMT https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/ . Zároveň kontrolujete osobní údaje (adresu bydliště, telefony, …).

Návod, jak vyplnit školu, naleznete na konci stránky.

Na základě vyplněných údajů škola vytiskne a potvrdí přihlášku.

Zákonný zástupce si zkontroluje přední stranu.

Podle vysvětlivek na 1. straně přihlášky vyškrtejte, případně doplňte:

Termín školní přijímací zkoušky

Doporučení školského poradenského zařízení …  Nehodící se škrtnete (pokud máte doporučení, škrtáte ne, pokud nemáte doporučení, škrtáte ano).

Škrtněte ano u Zkrácené studium.

Doplňte datum a místo podpisu, podpis žáka, datum naroz. zákonného zástupce a jeho podpis.

Termín pro podání přihlášky na střední školy je pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března 2023.

Přihlášku podává v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se uskuteční:

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia

1. řádný termín: 13. dubna 2023

2. řádný termín: 14. dubna 2023

1. náhradní termín: 10. května 2023

2. náhradní termín: 11. května 2023

Pokud uchazeči podali dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a ve druhém termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou.

Do výsledků přijímacího řízení se vždy počítá lepší výsledek z obou kol.

Příklad:

V prvním kole získám 35 bodů z matematiky a 30 bodů z českého jazyka.

Ve druhem kole získám 29 bodů z matematiky a 37 bodů z českého jazyka.

Obě školy počítají vždy lepší výsledek, tedy 35 bodů z matematiky a 37 bodů z českého jazyka.

Podrobné informace můžete také získat na stránkách Cermatu (např. časové limity na jednotlivé testy a pomůcky, které mohu použít) https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Pozor!!! Konkrétní podmínky přijetí ale vždy stanovuje škola, na kterou se bude žák hlásit. Tyto informace získáte na webových stránkách škol většinou pod záložkou Uchazeč. Školy ještě nemusí mít na svých stránkách aktuální podmínky přijetí pro školní rok 2023/2024. K aktualizaci většinou dochází v průběhu ledna.

Návod na vyplnění školy v Bakalářích:

PC verze – vlevo Osobní údaje – Volba následné školy.

U mobilního telefonu není možné vyplnění v aplikaci, ale můžete se rychle přepnout z aplikace do prohlížeče (otevřete aplikaci Bakaláři – vpravo nahoře modrá ikona znaku Bakalářů – kliknete a otevře se Vám žákovská v prohlížeči. Postranní menu naleznete vlevo, tentokrát pod barevnou ikonou Bakalářů vlevo nahoře).

Volba následné školy, jak vyplnit (video návod zde https://youtu.be/qdnC20oS3Hw  )

Vyplňujete IZO školy, které naleznete na stránkách středních škol (většinou v kontaktech) nebo v rejstříku škol odkaz zde, https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/  .

Do okénka obor vyplníte číslo oboru bez pomlček a lomítek. Zachovejte velká písmena.

Vpravo dole dáte Potvrdit údaje, pokud je vše v pořádku, zobrazí se název školy a obor. Pokud ne, bude tam hláška „obor nebo škola nenalezeny“. Obor školy naleznete opět na stránkách škol (většinou tam mají informace pro uchazeče) nebo také např. zde https://www.atlasskolstvi.cz/

Prosíme také o kontrolu aktuálnosti osobních údajů v Bakalářích (Osobní údaje – Přehled osobních údajů). Vpravo nahoře dáte Umožnit změnu.

Děkujeme za spolupráci

Mgr. Miroslav Steklý, výchovný poradce

Mgr. Josef Fiedler, zástupce ředitele

Informační systém Infoabsolvent

Atlas školství… kam na školu

Rejstřík škol a školských zařízení