Úvodní stránka/Cizí jazyky
Úvodní stránka/Cizí jazyky

Cizí jazyky

Výuka cizích jazyků

Na prvním a druhém stupni se nadstandardně věnujeme výuce cizích jazyků. Výuka jazyka probíhá v moderně vybavených učebnách s interaktivní tabulí nebo v počítačových učebnách. Od října 2014 naše škola, jako jedna z mála v Hradci Králové, využívá specializovanou jazykovou laboratoř.

3D VIZUALIZACE UČEBNA JAZYKŮ (SLUCHÁTKA)

Anglický jazyk je jedním ze tří nabízených cizích jazyků v předmětu Cizí jazyk. Obecným cílem předmětu anglický jazyk je pomoci žákům osvojit si tento jazyk na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ), používat jej jako nástroj komunikace a vnímat jako prostředek k získávání dalších informací potřebných k osobnostnímu i profesnímu rozvoji.

Ve vzdělávání pak klademe důraz na výuku cizích jazyků, a to hlavně na konverzační schopnosti žáků v anglickém jazyce. Pomocí metody CLIL (výuka jiných předmětů v anglickém jazyce) jsme schopni zajistit žákům až 5 hodin anglického jazyka týdně.

Od 7. ročníku nabízíme výuku německého nebo ruského jazyka. Obecným cílem předmětu německý a ruský jazyk je pomoci žákům osvojit si tento jazyk na úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ).

Výstupní úroveň

Výstupní úroveň angličtiny ze základní školy je dle MŠMT nastavena na A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a maturitní úroveň na B1. Většina žáků však úrovně B1 dosahuje již v 9. ročníku.

Charakteristika předmětu

Na prvním stupni je anglický jazyk vstupem do cizojazyčného vzdělávání. Jde o probuzení zájmu žáka studovat tento jazyk a vytvoření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších životních situacích odpovídajících jejich věku.Největší pozornost je věnována osvojení zvukové stránky jazyka a zvládnutí rozdílů mezi jeho zvukovou a grafickou podobou. Dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a ústně se vyjadřovat jsou nadřazeny dovednostem číst a psát. Slovní zásoba je volena dle zájmu dětí tohoto věku, gramatické zákonitosti jsou minimálně objasňovány, jsou předkládány jako samozřejmá věc v podobě frází a ustálených spojení.

Na druhém stupni již znalost jazyka plní nezastupitelnou integrující roli při začleňování mladých lidí do společnosti a má významnou úlohu pro rozvoj občanských postojů a samostatného kritického myšlení žáků. Pomáhá také žákovi seznámit se s odlišnými kulturními tradicemi a způsobem života lidí v jiných zemích. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance. Podrobnější rozdělení učiva do ročníků naleznete zde.

Od první třídy klademe důraz na skupinovou výuku. Metody a formy práce jsou založeny na hře , poslechu, nápodobě, tvořivých činnostech a  dramatizacích. Výuka je propojena  s hudební, výtvarnou, pohybovou a dramatickou výchovou a v neposlední řadě zde hraje důležitou roli i mateřský jazyk. Při výuce se využívá písniček, říkanek a krátkých textů namluvených rodilými mluvčími. Též jsou do výuky zařazovány adekvátní počítačové výukové programy.

Hodinová dotace předmětu

Výuka angličtiny je v 1. ročníku zařazena do rozvrhu 1x týdně po 45 minutách. Ve 2. ročníku 2x, tedy v rozsahu dvě vyučovací hodiny za týden. Od 3. třídy pokračují žáci ve výuce angličtiny tři vyučovací hodiny týdně a od 6. třídy ještě nabízíme v odpoledních hodinách konverzaci v anglickém jazyce. V 7. ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk – němčina nebo ruština, v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně.

Charakteristika učiva v jednotlivých ročnících a nástin práce s žáky

V 6. ročníku je kladen důraz především na zopakování a prohloubení základní gramatiky a slovní zásoby s prvního stupně. Žáci se postupným osvojováním učí základům gramatiky slovesa „být“ a „mít“, přítomného času, rozkazovacího způsobu, způsobových sloves CAN a CAN‘T, předložek místa, vazeb THERE IS a THERE ARE, ukazovacích zájmen a množného čísla podstatných jmen. Po úspěšném osvojení si této gramatiky jsou žáci schopni pracovat s tématy běžného života jako je představení sebe samotných, jejich rodiny, školy, místa, ve kterém žijí, České republiky a Velké Británie. Mezi další probíraná témata patří domácí mazlíčci, jídlo a pití, oblečení, nakupování, víkend, prázdniny, počasí, ale také datum a čas. K úspěšnému dosažení těchto výše vyjmenovaných okruhů slouží pestrá škála výukových metod (od individuálních metod, přes projektové vyučování až k párové, skupinové či samostatné práci), výukových materiálů (video ukázky, poslechová cvičení, autentické články a brožury s informacemi, prezentace pro interaktivní tabule, výukové časopisy GATE, ale také vyhledávání a zpracovávání informací v počítačové učebně, která je k dispozici nejen o hodinách informatiky) a projektů, na kterých společně v hodinách anglického jazyka pracují. Mezi nejvýznamnější projekty patří Já a moje rodina, Moje škola, Moje město, Náš dům/byt, nebo Můj domácí mazlíček.

Učivo sedmého ročníku navazuje na již osvojená témata, slovní zásobu a gramatiku. Po časové dimenzi přítomného času přicházejí za řadu další časy – časy minulé a předpřítomný, ale také budoucí, které otevírají další možnosti jazykového rozvoje. Tentokrát jde o oblast minulosti a budoucnosti. Žáci mohou hovořit nejen o věcech, které dělají, ale také o tom, co se jim stalo nebo jak si představují svojí budoucnost. K těmto nejdůležitějších oblastem patří také další modální slovesa, přídavná jména a příslovce. Mezi oblasti běžného života, probírané v 6. ročníku, přibývají další – cestování, volný čas, povinnosti, bezpečnost na silnici, první pomoc, oblíbené činnosti, sport, životní prostředí aj. Ke klasickým projektům přibývá žákům další důležitá úloha, která je ve spojitosti s mezipředmětovými vztahy důležitou podmínkou úspěšného života v moderní společnosti. Každé pololetí má každý žák za úkol vytvořit multimediální prezentaci na reálie anglicky mluvících zemí a přednést ji před třídou.

V 8. ročníku dochází ke zlomu. Je předpokládána určitá úroveň gramatiky a slovní zásoby, proto je zde kladen důraz na rozšíření vědomostí, ale také zdokonalení všech čtyř jazykových dovedností – poslech, čtení s porozuměním, mluvení a psaní. Přibývají nové oblasti (pocity, vynálezy, věda a technika, doprava, rozdílnost kultur, tradice aj.), nové reálie (Florida, Aljaška, Kalifornie), základy americké angličtiny (ve smyslu rozdílnosti slovní zásoby), ale také nová gramatika (vztažné věty, zvratná zájmena, tázací dovětky, podmínkové věty, slovesa se dvěma předměty a gerundium). Kromě běžné náplně hodin je zde kladen důraz na samostatnou práci žáků, která spočívá v přípravě výukových materiálů pro skupinu, tvorbu multimediálních prezentací na různá témata, aktivit, novinek a aktualit ze světa, mluvních cvičení ale také testování žáků v podobě SCIO testů, vzorových přijímacích zkoušek atd. Žák rázem vstupuje do vyučovacího procesu jako článek, který se aktivně podílí na přípravě a průběhu hodin a přispívá nejrůznějšími činnostmi. Tento styl práce, který se velmi osvědčil, budí v žácích jistou odpovědnost a důležitost, kterou zužitkují a předají v rámci skupiny.

Učivo v 9. ročníku je zaměřeno na celkové zopakování učiva základní školy, ale také na jisté vstupní předpoklady znalosti pro úspěšné započetí středoškolského vzdělání. Kromě nové gramatiky předpřítomného času, trpného rodu, nepřímé řeči, vedlejších vět a nových témat z oblastí Spojených států a Austrálie. Nově přichází na řadu oblasti života mladých lidí, rodiny, ale také svět práce. Oproti činnostem zavedeným již v 8. ročníku zde přichází na řadu nespočet aktuálních činností, jako jsou životopis, žádost o práci, úřední dopis. Práce s počítačem je v rámci hodin zcela běžnou. S žáky opakujeme učivo předešlých let, ti si sami vytvářejí „jazykové příručky“, které si odnášejí jako „gró“ v tištěné podobě a budujeme základní kostru pro další roky vzdělávání se v anglickém jazyce.

Nadstandardní aktivity

Na prvním a druhém stupni jsou pro žáky připravovány nadstandartní aktivity. Žáci naší školy se aktivně účastní konverzačních soutěží. Ze školního kola, které je pravidelně pořádáno na podzim a jehož se účastní velký počet žáků, postupují ti nejlepší do kol okresních, ve kterých dosahují vynikajících výsledků.

Další významnou aktivitou je celostátní soutěž Videopohlednice z mého města, které se škola účastní již několik ročníků a ve které se pravidelně umisťuje na nejvyšších příčkách. Videopohlednice z mého města – 1. místo v kategorii II – žáci 6. a 7. tříd ZŠ a studenti primy a sekundy osmiletých gymnázií

Nově byla také od začátku školního roku 2013/2014 zavedena soutěž Soutěžíme v anglickém jazyce. Jde o pravidelnou měsíční sérii úkolů, které mají rozdílný charakter a které se vždy zaměřují na jinou jazykovou dovednost. Proběhla již kola o nejzdařilejší videonahrávku o městě, sci-fi povídku, projekt na reálie Velké Británie, překlad aj. Povedené práce jsou vždy po zásluze oceněna a žáci se účastní každého dalšího kola s ještě větším nadšením. Mezi další patří konverzace v anglickém jazyce, které žáci navštěvují v odpoledních hodinách a kde mají možnost zlepšit svoje jazykové schopnosti nad rámec vyučovacích hodin.  A v poslední řadě také poznávací zájezdy do Velké Británie.

U vyučujících anglického jazyka si žáci mohou zapůjčit zjednodušenou četbu v angličtině na různých úrovních obtížnosti. V případě dostatečného zájmu organizujeme poznávací zájezdy do Velké Británie s ubytováním v hostitelských rodinách. Pro lepší procvičení učiva a osvojení nové slovní zásoby využíváme v rámci hodin také žákovské tablety a předplacené licence interaktivních materiálů, např. Umimeto.org nebo Wordwall.net.

Videopohlednice z mého města

Pravidelně se účastníme mezinárodní soutěže oceněné Evropskou jazykovou cenou Label 2012, kterou pořádá ANGLICKÝ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLY, PRAHA 13, MLÁDÍ 135 www.zsmladi.cz pod patronací Velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice, pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky a za podpory Městské části Praha 13.

Soutěž je určena pro žáky 4. – 9. tříd všech typů základních škol a studenty odpovídajících ročníků víceletých středních škol a studenty 1. a 2. ročníků čtyřletých středních škol.

ročník 2015/2016 – 1. místo v kategorii II – žáci 6. a 7. tříd ZŠ a studenti primy a sekundy osmiletých gymnázií

ročník 2013/2014 – 3. místo (celkem 70 účastníků) v kategorii III – žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty víceletých gymnázií

ročník 2010/2011 – 1. místo v kategorii II – žáci 6. a 7. tříd ZŠ a studenti primy a sekundy osmiletých gymnázií