Úvodní stránka/Školní řád
Úvodní stránka/Školní řád

Školní řád

Kodex žáka

Škola vytváří každému žákovi a jeho rodině rovné příležitosti ke vzdělávání bez ohledu na jeho pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, rodný jazyk, náboženství, rodinné zázemí, ekonomický status nebo speciální vzdělávací potřeby. Stejně tak by i každý žák školy měl dodržovat základní pravidla (kodex), která zní následovně:

  • Chceš-li cokoli, řekni PROSÍM
  • Používej i další kouzelná slova, která k sobě lidi přibližují. Zdravíme slušně každého dospělého člověka a sebe navzájem
  • Nenič – každá věc, která posloužila tobě, může posloužit i druhým
  • Chraň přírodu – zvířata a rostliny kolem sebe
  • Odmítej vandalismus jako projev slabošství a nízké kultury člověka
  • Važ si sám sebe – je důležité znát svoji cenu. Trvej na zdvořilém a taktním jednání. Chovej se galantně k dívkám a ženám
  • Nikoho nebij – jen slabí a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu
  • Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří
  • Nauč se naslouchat druhým, nepřerušuj hovor. Vulgární slova do mluveného slova nepatří

Školní řád ZŠ Sever

Distanční výuka (dodatek ke školnímu řádu od 1. 10. 2020)

Klasifikační řád

Řád školní družiny