Úvodní stránka/Informatika
Úvodní stránka/Informatika

Informatika

Výuka informatiky

3D VIZUALIZACE INFORMATIKA 1

Informatika se na naší škole vyučuje od třetí třídy. Vzhledem k revizi vzdělávacího systému se od školního roku 2022/2023 začínáme postupně přecházet na výuku tzv. “nové” informatiky. Ta podporuje především na rozvoj informatického myšlení a porozumění základním principům digitálních technologií. Velký důraz se klade na bezpečnost práce a prevenci rizikového chování. 

Na prvním stupni se výuka zaměřuje na osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou. Žáci se dále pomocí aktivních činností seznámí se získáváním, zpracováním a tříděním dat a informací. Ve vhodném programovacím prostředí si osvojí základy algoritmického myšlení. 

Žáci druhého stupně dále rozvíjejí a prohlubují dovednosti získané v nižších ročnících. Učí se, jak digitální technologie fungují a jak je bezpečně používat. Osvojují si základní principy kódování a šifrování, modelování a práce s grafy. Dále rozvíjejí své algoritmické myšlení, které vhodně využívají k nalezení a řešení problémů. 

Na druhém stupni je u nesportovních tříd zavedena rozšířená výuka informatiky. Sedmé ročníky se ve spolupráci s OAHK účastní projektu IKAP II a na jedné ze dvou hodin se věnují psaní všemi deseti v programu ZAV. Dále specializaci od 6. do 9. ročníku rozšiřujeme v rámci ČASP a v rámci volitelných předmětů o tvorbu Třídního časopisu a Zpracování digitálního videa a fotografie.

Třídní časopis

Žáci se při hodinách Třídního časopisu učí jak řídit redakci, získávají znalosti typografických pravidel, učí se jak napsat zprávu a porozumět etice v novinářské práci.

Třídní časopis – leden 2023

Třídní časopis – květen 2023