Úvodní stránka/Dotace a granty

Dotace a granty

DIGITALIZUJEME ŠKOLU – REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
– k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
– k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Operační program Jan Amos Komenský – Šablony1_2022

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0000190

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

1.II/3 Školní psycholog ZŠ, 1.II/2 Školní speciální pedagog ZŠ

Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie Covid-19. Financováno Evropskou unií.

Etická výchova na školách

Na ZŠ Sever probíhá již několikátým rokem program Královéhradeckého kraje „Etická výchova na školách“. Tento projekt zahrnuje aktivity a činnosti k navázání a udržení uspokojivých vztahů, k poznání sebe sama, k tvořivému řešení každodenních problémů a podpoře kritického myšlení. Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Na ZŠ Sever probíhá již 4 rokem program Královéhradeckého kraje „Etická výchova na školách“ Ve školním roce 2020/2021 byl Královéhradeckým krajem podpořen program „Férové chování u sportovců i dětí ze sídliště“ č. 20SMV06-0014

Etická ve školách – projekt Královéhradeckého kraje „Etika, nejen sportovců se týká“ 19SMV06-0019 – Ve školním roce 2019/2020 byl Královéhradeckým krajem podpořen program „Etika, nejen sportovců se týká“

PROJEKT – Terapeutická skupina pro děti z Královéhradeckého kraje (18SMV06 – Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže). Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

PROJEKT – Implementace Etické výchovy na ZŠ Sever (Program 17SMP03 – Etická výchova ve školách). Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Ve školním roce 2019/2020 byl Královéhradeckým krajem podpořen program „Etika, nejen sportovců se týká“ Díky tomu se podařilo uskutečnit tyto aktivity:

 • Kurz „Eticky společně do přátelské třídy vkročíme“ – určený pro děti z 6. ročníků a jejich třídní učitelé. Jednodenní akce proběhla na Stříbrném rybníce a děti tak měli možnost zažít metody a aktivity z etické výchovy, lépe se vzájemně poznat, upevnit vztahy a skrze prožitkové aktivity mít společné zážitky.
 • Pro pedagogy byly určené semináře a metodické vedení pod vedením zkušených pedagogů a lektorů Etické výchovy. Tématy byly: třídnické hodiny -komunitní kruh, učitel a žák – vytváření klimatu ve škole.
 • V neposlední řadě se uskutečnily ukázkové hodiny na prvním stupni, kdy i třídní učitelé mohli nahlédnout do metod a aktivit etiky v praktických ukázkách přímo při práci s dětmi v jejich třídě.

Díky projektu se podařilo nakoupit i pomůcky pro práci s třídním kolektivem. Jsou to zejména pomůcky pro práci s emocemi ve třídě i jednotlivců.

Do projektu se zapojilo: 180 dětí a 15 pedagogů.

O projektu je veřejnost informována fotkami z akce ve vitríně umístěné u vchodu do školy a na webových stránkách školy.

Zahrnuje aktivity a činnosti k navázaní a udržování uspokojivých vztahů, k poznání sebe sama, k tvořivému řešení každodenních problémů, k podpoře kritického myšlení, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů a souvislostí moderního světa. Realizace na ZŠ Sever v šk. roce 2018/2019:

 • Kurz „Eticky společně do přátelské třídy vkročíme“ – celkem tři celodenní prožitkové akce proběhly na Stříbrném rybníce. Postupně se zúčastnili žáci a jejich třídní učitelé ze všech 6. ročníků.
 • Ukázkové hodiny s prvky etické výchovy ve třídách- byly uskutečněny v 1.-3. třídách s tématy: komunikace a kooperace, komunikační kruh ve třídním kolektivu. Hodiny byly vedeny tak, aby pedagogové mohli sami dále využívat prvky etické výchovy nejen ve třídnických hodinách.
 • Metodické vedení pedagogů – proběhla 3 setkání , kde pedagogové měli možnost konzultovat své zkušenosti a pokládat dotazy s metodikem EtV Mgr. Danielou Kykalovou
 • Projektový den – s tématem „Spolupráce a sounáležitost“ proběhl pod vedením lektorky EtV a za účasti třídních učitelů v 3.A a ve 3.B
 • Vzdělávání pro učitele: 17.ledna 2019 a 14. března 2019 proběhl seminář (4 hodiny) pro pedagogy pod vedením lektorky Etického fóra Mgr. Radky Dojčánové s tématem „Výchovný styl“ a „Iniciativa a tvořivost“

Realizováno ve spolupráci s ŠPP MOZAIKA

Terapeuti: Mgr. Vratislav Holeček a Mgr. Daniela Kykalová

Realizace: ve školním roce 2017/2018 vždy v úterý od 16,00 do 17,30 na ZŠ Sever

Do skupiny přijímáme další z 2. stupně ZŠ i v průběhu školního roku.

Popis: Členové skupiny se v chráněném prostředí učí hledat nové způsoby komunikace, nahlížet na své vzorce chování a prostřednictvím nácviku, zpětné vazby a sebereflexe dochází k pozitivním změnám v chování. Využíváme skupinové dynamiky, modelování reálných situací, využíváme prvky dramaterapie, skupinové práce, arteterapie a další.

Zpětná vazba od účastníků: „Moc se mi tady líbí, hrajeme hry, povídáme si a dozvím se něco nového, mám tady nové kamarády, vždy se těším na další skupinu“.

Cíl projektu: Dlouhodobě zajistit zdravý psychosociální vývoj, posílit sebedůvěru a sebeúctu žáků, zlepšit komunikativní dovednosti, vytvořit pozitivní skupinu vrstevníků pomocí prožitkových metod, které nejlépe formulují a zvnitřňují postoje. Zajistit vzdělávání v oblasti etické výchovy nejen u žáků, ale také u pedagogických pracovníků.

Realizace ve šk. roce 2017/2018

 • „Eticky společně do přátelské třídy vkročíme“ – 3 denní pobytový kurz pro žáky 6. A a 6. B. Kurz proběhl ve dnech 25.-27. září 2017 v rekreačním zařízení Pecka.
 • Úvodní seminář pro pedagogy „Základy v etické výchově“ pod vedením lektorky z Etického fóra, kterého se zúčastní všichni pedagogičtí pracovníci. Zrealizováno ve dnech 5. a 19. října 2017 pod vedením Ing. Jitky Macháčkové.
 • Metodikem etické výchovy byla na ZŠ Sever stanovena Mgr. Daniela Kykalová, která poskytuje pedagogům metodickou podporu pro zařazování prvků EtV do třídnických hodin, průřezových témat i jednotlivých předmětů.
 • Projekt „Den s etikou“ pro žáky 6. C. Prožitkový kurz s tématy komunikace, poznávání druhých, sebehodnocení. Proběhlo dne 12.10.2017 v rekreačním zařízení Stříbrný rybník.
 • Projektové dny pro vybrané třídy na téma: komunikace, sebehodnocení, tvořivost, prosociálnost.

Modernizace infrastruktury v ZŠ Sever

Projekt v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), specifický cíl 2.4.: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Školní psycholog

Projekt v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), specifický cíl 2.4.: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001417
Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_022
Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Ukončeno k 31. 8. 2018

Navazujeme od 1. 9. 2018

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008976
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_063
Anotace výzvy: Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Ukončeno k 31. 8. 2020

Navazujeme od 1. 9. 2020

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017111
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 OP
Anotace výzvy: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Adaptace lidských sídel na změnu klimatu

Žáci 8. tříd naší školy se zapojili do projektu“Adaptace lidských sídel na změnu klimatu“.

Hodnotí přímé a nepřímé dopady změny klimatu na naše město. Navrhují opatření na zmírnění a přizpůsobení se těmto dopadům. V rámci projektu pracují s například s termokamerou, mapami města, internetem . Toto bádání našich žáků je podpořeno z grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Více na www.adaptacesidel.cz

Čerstvý vítr z hor (partnerská škola)

Centrum kolegiální podpory při Základní škole Sever Vás v rámci projektu Čerstvý vítr z hor zve na projektová odpoledne. Přijďte se seznámit s novými trendy v oblasti Badatelsky orientované výuky.

Příjemce: Základní škola, Trutnov, Komenského 399
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509
Název platformy/panelu: Centrum kolegiální podpory – ZŠ Sever
Zaměření platformy/panelu: Badatelsky orientovaná výuka, obory STEM
Složení platformy/panelu (instituce): Vedoucí CKP, Specialisté CKP, ostatní pracovníci zajišťující funkčnost CKP

Datum konání: 14. 2. 2018
Učebna: fyzika
Kontaktní telefon: 725 721 544
Kontaktní e-mail: Josef.fiedler@zssever.cz

Datum konání: 10. 1. 2018
Učebna: fyzika
Kontaktní telefon: 725 721 544
Kontaktní e-mail: Josef.fiedler@zssever.cz

Praktické dovednosti žáků

Praktické dovednosti žáků (výzva 57). Název klíčové aktivity: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Dotkněme se budoucnosti

Další vzdělávání pedagogů se specializací na zvýšení kompetencí při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky s využitím mobilních technologií.

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji.

Školské poradenské pracoviště Mozaika

Mozaika jako nástroj podpory sociální adaptace dětí a žáků v Královéhradeckém kraji II

Mozaika jako nástroj podpory sociální adaptace dětí a žáků v Královéhradeckém kraji

Školské poradenské pracoviště Mozaika bylo zřízeno statutárním městem Hradec Králové pro potřeby řešení vztahových potíží dětí ve věku 3-15 let, a to především ve školním prostředí.

Více informací na www.sppmozaika.cz

Učíme se v ruku v ruce

V rámci grantového projektu EUpenizeskolam.cz bylo postupně prezentováno 180 testů, které sloužily k procvičení probírané látky dle ŠVP ZŠ Sever Hradec Králové. Testy byly zpracovány během 15 měsíců, tj. 12 testů za měsíc.

Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.

Důraz je kladen na rozvoj historického povědomí. Výuka vychází z počátečního zájmu žáka o dějiny (příběhy), pokračuje utvářením „obrazu historie“ a směřuje k porozumění historickým jevům a dějům. Historické jevy a děje jsou vnímány komplexně. Zvláštní význam pro porozumění dějinným procesům má zařazování regionální historie.

Vyučovací předmět fyzika umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Předmět rozvíjí dovedností žáků objektivně a spolehlivě pozorovat, měřit, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně interpretovat.

Poznávání nezná hranic

Společný projekt spolupráce mezi městy Hradec Králové a WALBRZYCH.

Ve čtvrtek 12.10. 2012 se v Tereziánském dvoře v Hradci Králové konala závěrečná hodnotící konference k projektu Poznávání nezná hranic, které se zúčastnili také zástupci naší školy. Kromě ředitelů a pedagogů všech českých i polských škol zapojených do projektu byli přítomni i představitelé měst Hradce Králové a Walbřichu.

Po slavnostním zahájení a úvodních proslovech zhlédli všichni účastníci konference krátký film, který připomněl průběh celého projektu a uskutečněné akce. Poté ředitelé všech zúčastněných škol obdrželi certifikáty. Pro zpestření programu konference si jednotlivé školy připravily rozmanitá kulturní vystoupení.

Účastníci konference se tak mohli zaposlouchat do sborového zpěvu polských školaček, do hry na flétnu nebo spatřit moderní taneční vystoupení žákyně z české školy. Naše škola vystoupila s prezentací vědomostního testu, který v rámci našeho česko – polského výjezdu absolvovali naši a polští žáci. Test byl prezentován zábavnou formou a naše vystoupení sklidilo velký potlesk. Celou konferencí provázeli v roli moderátorů žáci 9. ročníku ZŠ Kukleny. Na závěr proběhlo krátké zhodnocení celého projektu Poznávání nezná hranic a jeho přínosu pro české a polské studenty a pedagogy. Tečku za celou konferencí udělal delší film, který připomněl nejzajímavější momenty ze všech setkání českých a polských škol v rámci projektu.

Ve dnech 7. – 9. 10. 2011 naše škola absolvovala již druhé setkání s polskými přáteli z Walbrzychu v rámci projektu „Poznávání nezná hranic“.
Tentokrát Poláci přijeli k nám do Hradce Králové.

Ráno v pátek 7. 10. jsme je přivítali na naší Základní škole Sever, kde jsme strávili příjemný den. Po oficiálním uvítání ve  školní jídelně a projevu pana ředitele žáci absolvovali ukázkové vyučovací hodiny, kde si prověřili své znalosti v anglickém jazyce a zeměpise (výuka probíhala zábavnou formou na interaktivních tabulích), dále si v hodině  informatiky vyrobili vzpomínkové listy s fotografií a formou testu ověřili znalost města Hradce Králové a jeho historie.
Při hodině hudební výchovy si vyzkoušeli zpěv populární hudby do mikrofonu ve stylu karaoke, což u dětí sklidilo největší ohlas.

Ve dnech 8. – 10. 10. 2010  se naše škola zúčastnila zájezdu do polského Walbrzychu vrámci projektu „Poznávání nezná hranic“.

Cesta proběhla hladce a naší první zastávkou se stala tělocvična naší partnerské školy ve Walbrzychu, kde se nám dostalo vřelého uvítání od polských učitelů a žáků. Po bohatém a chutném občerstvení nás čekal program plný hudby, písní a tance za účasti místní televize. Během tohoto programu se polské a české děti rozdělily do smíšených skupin a seznámily se s polskou a českou lidovou tvorbou a kulturou. Pro děti to také byla první možnost pohovořit si se slovanskými sousedy, mnohdy i za pomoci angličtiny. Již zde začala vznikat první česko – polská přátelství mezi dětmi.

Po tomto úvodním programu jsme se společně odebrali do naší partnerské školy, kde se čeští žáci zúčastnili výuky anglického jazyka a výtvarné výchovy a poté si společně s polskými dětmi napsali vědomostní test o Walbrzychu. Pak následoval společný oběd v místním studentském klubu.